ITSDF

International Technical, Agricultural and Social Development Foundation

CSS Tree Menus Css3Menu.com

 

Het ITSDF heeft onlangs een Media Centrum voor Lomé geopend. Het project is op 1 mei jl. van start gegaan en er is een rekening geopend voor financiële ondersteuning. Dit project is bedoeld om met informatieve en educatieve programma’s de bevolking meer te informeren over allerlei onderwerpen zoals bv. gezondheid en voedselbereiding.
Vanuit het ITSDF wordt geprobeerd om een zeer brede ondersteuning te werven voor drie onderwerpen in dit project: locatie, materiaal en financiën.

Het ITSDF onderzoekt ook de mogelijkheid om voor de medewerkers een stageplek bij diverse productiebedrijven te krijgen of de mogelijkheid om ze op de achtergrond te laten meekijken.
Als u geïnteresseerd bent in dit project en nadere informatie wenst kunt u contact met ons opnemen. Dit kan door ons een bericht te zenden via het contactformulier op de website.

100 sociale woningen in West Afrika

Een project om in West Afrika 100 sociale woningen te bouwen met de noodzakelijke voorzieningen is ingegeven in een gesprek met pastor Daniël. De huidige woonsituatie is nog steeds een eenkamer woning van 3,5 bij 4 meter.
Het ITSDF heeft een plan gemaakt waarin in eerste aanleg een 100-tal woningen worden gerealiseerd die het absoluut noodzakelijke aan voorzieningen moet hebben. Voorzieningen zoals verbeterde toilet-, was-, en douchegelegenheid en natuurlijk schoon stromend drinkwater. Daarnaast moeten de woningen voorzien worden van minimaal drie slaapkamers: één voor de jongens één voor de meisjes en één voor de ouders.
De filosofie achter het getal van 100 is dat dit aantal voldoende huurinkomsten zou kunnen genereren zodat de beheerder zelfstandig vervolgbouw op kleine schaal kan realiseren en financieren. Het ITSDF zal dit vervolg ook begeleiden totdat voldoende duidelijk is dat de beheerder het zelfstandig verder kan ontwikkelen. Het ITSDF zal dan de hulp geleidelijk afbouwen. Voor het welslagen van het project is ook de bouw van een onderhoudswerkplaats nodig.

Een landbouwschool in West-Afrika

Tijdens zijn bezoek aan de plaatsen Kpalimé en Kpando (Ghana) werd de voorzitter van het ITSDF geconfronteerd met een maatschappelijk en sociaal probleem. De mensen die van de landbouw leven moeten rond zien te komen van het weinige dat hun voedingsarme akkers opleveren. Wat wel gratis is, is water afkomstig uit de rivier.
De lage gewasproductie is één van de vele problemen. Het is welbekend dat in de landbouw via mechanisatie en meststoffen deze productie te verhogen is maar Afrikanen hebben er de financiële middelen en de kennis niet voor. Afrika heeft grote potentiële mogelijkheden op het gebied van landbouw maar veel landbouw gaat nog handmatig, op stukjes grond van maximaal anderhalve hectare land.
Om voor de toekomst dit probleem op te lossen zal er op de praktijk gerichte scholing moeten komen. Het ITSDF wil een landbouwschool realiseren met een brede opzet die internationaal, vanuit de direct omliggende landen onderwijs verzorgt. Er zullen in de toekomst meerdere van dergelijke scholen regionaal over West-Afrika verspreid opgericht moeten worden.

De Visafslag

De gehele visafslag moet gerenoveerd of nog beter vernieuwd worden met een uitbreiding van een bedrijventerrein voor de vishandel en visverwerking. Firma Knol gaf het ITSDF het advies om hier eens aandacht aan te schenken.

Het ITSDF heeft hierop gereageerd door contact op te nemen bij diverse organisaties en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking om gezamenlijk te bezien of en in hoeverre er interesse zou zijn voor technische en financiële ondersteuning.
Ook de organisatie PUM Nederland en Exchange België zijn benaderd, daarnaast is de heer A. Domtani, directeur van het Ministerie van de Visserijen in Togo, benaderd door de vertegenwoordiger van het ITSDF. Via Mr. Domtani is er contact met het betreffende Ministerie en Togoleese overheid.

Het ITSDF heeft op eigen kosten een analyse gemaakt van de problematiek. Er zal een totale renovatie moeten plaatsvinden om de visserijafslag weer up-to-date te maken en om deze weer een toekomst te kunnen geven met internationaal aanzien. Ook moet er een opleiding komen in de visserij, scheepsnavigatie en hygiëne want ook daar moet nodig in geïnvesteerd worden.

Maman Sogadje

Maman Sogadje is een jonge vrouw van 34 jaar. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Daarnaast past ze ook nog op de kinderen van familie, vrienden en buurtgenoten als deze moeten werken. Hiervoor krijgt ze een financiële vergoeding. Haar werk wordt gewaardeerd en de vraag naar haar diensten neemt dan ook toe. Om deze reden wil Maman het graag professioneler aanpakken.
Om dit te realiseren heeft ze het ITSDF benaderd. Hierbij heeft ze gevraagd om technische en financiële ondersteuning. Het ITSDF vindt dit een goed initiatief en heeft een kavel grond beschikbaar gesteld. Er is echter meer nodig om haar plan verder te realiseren. Er zal een plan van aanpak gemaakt worden. Hierin zal de nadruk worden gelegd op hygiëne en veiligheid. Daarnaast spelen de accommodatie en het onderkomen een belangrijke rol. Het ITSDF hoopt een partner te vinden zodat Maman in de toekomst nog meer mensen kan helpen met haar inzet, enthousiasme en goede diensten.

Het project van de Vereniging van Binnenvisserij

Tijdens een onderzoek naar de mogelijkheden en mogelijke locaties voor visteelt in Ghana en Benin kwam het ITSDF geregeld in contact met de binnenvisserij. In beide landen heeft niemand een bestaan in de sector van de binnenvisserij. Dit komt doordat de binnenvisserij totaal ongereguleerd is en iedereen de gelegenheid heeft om te gaan vissen. Hierdoor vindt er overbevissing plaats en wordt er op steeds kleinere vissoorten, van ongeveer 5 à 6 cm, gevist.
De afwezigheid van een belangenorganisatie is een grote tekortkoming. Om die reden is er geen gezonde sector en zal deze met de huidige situatie ook niet gerealiseerd kunnen worden.

Het ITSDF heeft om deze reden aangeboden om te fungeren als tussenpersoon tussen de overheid en de sector. Het doel is het opzetten en creëren van een georganiseerde en gezonde sector met als aandachtspunten de bescherming van visbestanden en de biotoop. Het ITSDF is van plan om via de media een oproep te doen voor het organiseren van een conferentie waarbij de verantwoordelijke ministers en directeuren van de visserijen aanwezig zullen zijn.
Om dit te realiseren, is er echter wel hulp nodig. Als u geïnteresseerd bent in dit project en bij wil dragen aan het brengen van structuur in de binnenvisserij in Ghana en Benin waardoor deze weer goed kan functioneren neem dan contact met ons op!

Jeugdwerk pastor Daniël

Pastor Daniël is een geestelijke uit Ghana die met een zinvolle dagindeling, kansloze jongeren een goede toekomst wil bieden. Hij is erg geliefd bij zijn volgelingen en is begaan met de sociaal zwakkeren in de eigen gemeenschap.
Pastor Daniël wil de jongeren een volledige werkweek vol met activiteiten aanbieden. Hierbij kan gedacht worden aan het leren van koken, omgaan met computers, repareren van kleding en het repareren van elektronische apparaten. Hierdoor hebben ze tijdens hun zoektocht naar werk de kans om kennis op te doen en zichzelf te ontplooien. Wanneer ze ergens willen solliciteren, krijgen ze een referentie van Pastor Daniël waardoor ze meer kans hebben om de baan te krijgen. Het lokale bedrijfsleven geeft ook erkenning aan de referenties van Pastor Daniël.
Spreekt dit project u aan? Neem dan nu contact op via het contactformulier op de website en help Pastor Daniël bij het geven van een kansrijke toekomst aan deze jongeren!

Updaten zeevisserij

Dit project zal worden opgezet wanneer het ITSDF het project van de visserijhaven van Lomé in uitvoering neemt. Wij willen een onderwijsinstelling beginnen waar vissers geschoold en bijgeschoold kunnen worden en waar ze o.a. zee navigatie kunnen leren.
Daarnaast moet er scholing worden gegeven in visserijtechnieken, het beheren van visbestanden en de biologie. Materiaalkennis en kennis van technisch onderhoud van de vaartuigen is ook van belang. Het ITSDF heeft aanbeveling gedaan om hiervoor een kavel te reserveren.

Micro Matchmaking

Het ITSDF heeft vele kleinschalige projecten waarvan verwacht wordt dat deze zullen kunnen uitgroeien tot middelgrote en grote bedrijven. Het zijn vaak ondernemers van eenmansbedrijfjes die hulp vragen voor uiteenlopende zaken. Veel van deze projecten lenen zich voor een joint venture op zeer kleine schaal. We zoeken daarvoor buitenlandse partners met geld en kennis, die mede investeren in een kleine onderneming met groeimogelijkheden.
Het ITSDF ziet dit als een soort van micro onderneming en kan deze begeleiden en een toezichthoudende overeenkomst met de beide ondernemers aangaan. De organisatie van het ITSDF heeft momenteel twee van dit soort projecten onder zijn beheer.

Project Varkenssector

Het ITSDF voerde een verificatie onderzoek uit in opdracht van het Agentschap NL (onderdeel van het Ministerie van EZ ). Het betrof hier een verificatie voor een aanvraag voor een technische en financiële partner van een bedrijf in Benin. Hierdoor kwamen medewerkers van het ITSDF veelvuldig in contact met de agrarische sector en  in het bijzonder de kippen- en konijnenfokkerijen en de vee- en varkenshouderijen, in de landen rondom Nigeria zoals Kameroen, Kongo, Benin, Togo en Ghana.
Het is bekend dat in de komende decennia in deze regio een grote bevolkingsgroei zal plaatsvinden. De vraag naar (betaalbaar) voedsel zal enorm toenemen. Het viel de medewerkers van het ITSDF op dat vooral de varkenssector veelal nog kleinschalig geëxploiteerd wordt.

In een gesprek met deze boeren is gebleken dat men graag wil groeien maar dat daarvoor de benodigde kennis en financiën ontbreken. Investering hoeven niet eens grootschalig te zijn, men kan denken aan een eerste opzet en van daaruit verder groeien
Vanuit het ITSDF zal worden bekeken of hier een joint-venture of een matchmaking programma voor opgezet kan worden. Op dit moment onderzoekt het ITSDF of er voldoende belangstelling is om een voorlichtingsavond te organiseren, waarbij ook het Agentschap van het Ministerie van EZ aanwezig zal zijn, om de mogelijkheden van het PSI programma toe te lichten. Het PSI programma van het Ministerie van EZ ondersteunt partnerschappen met lokale ondernemers met op dit moment 50 % subsidie over de totale investering. In sommige landen zelfs met 60%.

Aquacultuur

In West-Afrika is een tekort aan verse vis proteïne zowel van zeevis als van zoetwatervis. De gevolgen van de toenemende vraag is dat er een nog grotere druk op de huidige visbestanden komt waardoor het gevaar van overbevissing op de loer liggen en er op steeds kleinere vis gevist zal gaan worden. West-Afrika heeft nu al te kampen met ernstig verstoring in zijn ecosysteem.
Een mogelijke oplossing voor dit tekort zou kunnen liggen in het creëren van kleinschalige vis kweek (± 100 ton p.j.) voor de lokale markt of huisverkoop. Afrika kent een redelijk aantal snelgroeiende vissoorten die relatief eenvoudig zijn te houden. Deze vorm van visteelt zou een nuttige bezigheid en aanvulling zijn voor het inkomen van de huidige beroepsbinnenvissers die nu een armoedig bestaan hebben in de visserij. Het is soms tragisch om te zien wat er aan formaat van vis wordt aangeboden.

Het ITSDF wil, door financieel & technisch mee te participeren, zich inzetten om lokale vissers te helpen met het opzetten van een vis kweek farm op kleine schaal. Er zal actie ondernomen worden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen om zo een vijftal bedrijfjes op te starten. Voelt u zich aangesproken om dit project te ondersteunen neemt u dan contact op met het hoofdkantoor van het ITSDF om te bekijken in welke vorm u kunt ondersteunen of doneer een bedrag te gunste van het project Aquacultuur.

Scheepsbouw

Dit project is minder omvangrijk dan dat de tekst laat doen vermoeden. Het gaat hierbij om een voorziening voor visserij bij de nieuwe visserijhaven. In Afrika wordt het onderhoud aan de vissersvaartuigen (prauwen en pramen) veelal door de vissers uitgevoerd.
Het advies van het ITSDF is om wanneer men toch eenmaal bezig is met de renovatie van de gehele haven gelijk een zogenaamde slipway (trailerhelling) aan te leggen met aangepaste dolly's waarop de vaartuigen kunnen staan, die vervolgens met een lier uit het water kunnen worden getrokken. Ook moet hierbij een loods (halfopen) worden gebouwd, waar ook materialen opgeslagen kunnen worden en een paar werkbanken voor het verrichten van reparaties.
Het terrein zal niet openlijk toegankelijk moeten zijn in verband met de veiligheid voor zowel de werkomstandigheden als ter voorkoming van diefstal van eigendommen en goederen. Een beperkte omvang voor nieuwbouw zou hier ook uitgevoerd kunnen worden.

Voedselhygiëne en voedselveiligheid

Voedselveiligheid wordt in Afrika niet als een prioriteit gezien, bacteriën kun je immers met het blote oog niet waarnemen? De ervaring leert ons dat een eenmalige voorlichting in voedselhygiëne en -veiligheid niet voldoende is. Een structurele opleiding voor aankomende ondernemers is daarom van essentieel belang.

Door een verzoek voor technische- en financiële hulp, van het bedrijfje Arialy’s, is de gedachte ontstaan om een opleiding voedselveiligheid en hygiëne  te starten. Het bedrijf wil volgens Engels concept een "Fish and Chip Shop” beginnen.
Het ITSDF heeft voor het faciliteren van de gevraagde hulp als voorwaarde gesteld dat er ook een praktijkgerichte opleiding in voedselhygiëne en -veiligheid moet worden gevolgd.