ITSDF

International Technical, Agricultural and Social Development Foundation

CSS Tree Menus Css3Menu.com

 

Image 02

De filosofie van het ITSDF is het stimuleren en creëren van ondernemingen als krachtig instrument tegen de voortdurende conflicten en oorlogen en de daarmee gepaard gaande armoede in ontwikkelingslanden. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn cruciaal om duurzame welvaart te creëren en armoede te bestrijden.
Wanneer een project met de hulp van het ITSDF succesvol afgesloten kan worden zal dit leiden tot navolging door anderen om ook een poging te doen zich als ondernemer te vestigen. Al deze projecten zullen leiden tot meer werkgelegenheid.

Image 03

Een dergelijk plan zal, na acceptatie door het ITSDF, gefinancierd worden via donatie en beschikbare sponsorgelden. Daarnaast wil het ITSDF fondsen werven bij bedrijven in dezelfde branche. Ook zal bezien worden of er subsidies voor het betreffende project kunnen worden verkregen. Het ITSDF zal dan, in overleg met de (startende) ondernemer en experts van het ITSDF, het project opzetten en de benodigde middelen aanschaffen en installeren. Alles blijft onder het beheer en in eigendom van het ITSDF, totdat een punt is bereikt waarop duidelijk is dat het project in eigendom overgedragen kan worden aan de initiatiefnemer/aanvrager.  Waar mogelijk moet de aanvrager het geïnvesteerde bedrag aan het ITSDF terugbetalen. Dit is echter geen voorwaarde.

Image 01

Het ITSDF staat open voor samenwerking met andere organisaties. Het ITSDF is van mening dat geen energie en tijd moet worden verspild om activiteiten te ontplooien op gebieden die al door andere organisaties worden begeleid.

Onze Projecten

Media Center
100 sociale woningen West Afrika
Landbouwschool West Afrika
Visafslag Togo
Kinderdagverblijf en speeltuin
Visserijvereniging binnenvisserij
Ondersteuning jeugdwerk
Updaten zeevisserij
Matchmaking/Joint venture programma
Varkenssector
Aquacultuur
Bouwsector
Scheepsbouw
Voedselveiligheid & Voedselhygiëne

Project visserijvereniging

Image 04