ITSDF

International Technical, Agricultural and Social Development Foundation

CSS Tree Menus Css3Menu.com

 

Image 01

Diensten van de ITSDF


Naast het uitvoeren van eigen projecten verricht het ITSDF ook werk in opdracht van derden. Het ITSDF brengt hiervoor kosten in rekening. Het mag duidelijk zijn dat een dienstverlening met een beperkte omvang minder kostbaar is dan een volledige dienstverlening. Van alle uitgevoerde diensten wordt een verslag gemaakt dat vervolgens resulteert in een rapport. Bij het afnemen van een interview wordt altijd een bandopname gemaakt. Onderstaand vindt u een overzicht van de diensten die door het ITSDF worden uitgevoerd c.q. aangeboden.

Image 02

Diensten aan derden

 

Aanvraag onderzoek
Voordat een aanvraag wordt geaccepteerd, wordt eerst de juistheid van de verstrekte informatie gecontroleerd. Daarnaast wordt aanvullende informatie opgevraagd en veldonderzoek gedaan.

Image 03

Onderzoek businessplan

 

Het businessplan wordt eerst door deskundigen gecontroleerd.

Er wordt een marktonderzoek uitgevoerd en er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de wettelijke belemmeringen.

Er kan ook gekozen worden voor een onderzoek op een onderdeel van het businessplan.

Image 04

Project begeleiding


Het ITSDF kan een project op diverse onderdelen of in zijn geheel tot het einde begeleiden.

Er zal een periodiek verslag over de voortgang en ontwikkeling aan de opdrachtgever worden gezonden. De frequentie van rapporteren wordt onderling overeengekomen.

Project inspectie
Aan het ITSDF kan opdracht worden verstrekt voor een periodieke inspectie of een eenmalige opdracht. Hierbij geeft de opdrachtgever aan wat geïnspecteerd moet worden. De bevindingen worden dan teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Het ITSDF zal de geconstateerde bevindingen niet met andere personen dan de opdrachtgever bespreken.

Advisering/uitvoering

Project advisering


Het ITSDF zal de verstrekte opdracht met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden houdt het ITSDF rekening met de wensen van de opdrachtgever.

Project uitvoering

 

In opdracht kan het ITSDF een project of een dienst volledig tot het einde uitvoeren. Een opdracht zal contractueel worden vastgelegd en geschiedt onder voorwaarden van het ITSDF en in onderling overeengekomen condities.

Project Sociale Woningbouw

Image 04